ANBI-status

De schoolvereniging is met ingang van 01-07-2021 door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dankzij deze ANBI-status kunnen giften aan de school en de ledencontributie in aanmerking komen voor aftrek bij de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Omdat de school voor de ouderbijdrage tegenprestaties verricht, komt deze niet in aanmerking voor aftrek. 


Uw gift of contributie kunt u overmaken op: NL39RABO0361701586

Naam
Vereniging tot Stichting en Instandhouding Scholen met de Bijbel

Kamer van koophandel
Registratienummer: 40322410

RSIN nummer:
00.26.89.340

Contactgegevens | Postadres
School met de Bijbel
Nieuwe Veer 90
2959 AM Streefkerk

Telefoon
0184-681120

De doelstelling
De School met de Bijbel is een christelijke basisschool op reformatorische grondslag, die vanuit haar christelijke identiteit gestalte geeft aan onderwijs en opvoeding. Dit betekent dat de Bijbel wordt aanvaard als het Woord van God en wordt gehanteerd als de absoluut betrouwbare norm, zoals verwoord in de belijdenisgeschriften [Drie Formulieren van Enigheid], die gebruikt worden in de kerken die staan in de reformatorische traditie. 

Functie van het bestuur
Het bevoegd gezag draagt zorg voor een scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht. De feitelijke uitoefening van de functie van bestuur gebeurt door de directeur op basis van door het schoolbestuur gegeven mandaat. Het bestuur doet uitspraken over de te bepalen doelstellingen en de randvoorwaarden. De (wijze van) uitvoering wordt opgedragen/gemandateerd aan de directeur. Het schoolbestuur onthoudt zicht hierbij van feitelijke uitoefening van de functie van bestuur en richt zich op uitoefening van intern toezicht. Hierdoor ontstaat er voor de directeur in de uitoefening van bestuurlijke taken een tegenkracht. De wijze waarop de functies bestuur en intern toezicht onderscheiden en gescheiden worden, ligt vast in het opgestelde toezichtskader & mandaatregeling.

Beloningsbeleid
Het bestuur bestaat uit ouders die zelf kinderen op onze school hebben (gehad). Zij ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding tussen de €100,- en €175,- per jaar. 

Beleidsplan
Zie het schoolplan voor onze doelstellingen: 
Schoolplan SmdB 2019-2023.pdf

Zie het jaarverslag en de jaarrekening voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording: Jaarrekening en jaarverslag 2020.pdf