Waar de school voor staat

Wij zijn een 'School met de Bijbel'. Dit betekent dat de Bijbel als het eeuwige en onfeilbare Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid de basis zijn voor alles wat wij op onze school doen.
De tekst uit de Spreuken van Salomo: 'Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns weg; als hij ook oud geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken.'  is voor ons leidend in de opvoeding van de kinderen.
We rusten kinderen toe om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijkse leven, maar daar bovenuit willen we hen toerusten voor de eeuwigheid. Ook in de omgang met elkaar laten we ons leiden door wat de Bijbel ons vraagt.
We staan voor een veilige omgeving die zich kenmerkt door oog  voor verschillen en wederzijds respect binnen de normen die de Bijbel ons aanreikt.
Wij zijn open naar de ouders en de kerken waaruit de leerlingen afkomstig zijn, zodat we elkaar kunnen ondersteunen en versterken bij de opvoeding van onze kinderen. Dit is ook zichtbaar in de samenstelling van de lokale raad. Er is sprake van een evenwichtige betrokkenheid van de verschillende bij de school betrokken kerkgenootschappen.


Wij werken vanuit de volgende kernwaarden:
  • Duidelijkheid: de Bijbel is onze norm en richtsnoer waar we ons handelen op afstemmen en  open over communiceren. We zijn in heel ons handelen transparant; we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. 
  • Veiligheid: we willen een veilige haven zijn, gekenmerkt door een sfeer van herbergzaamheid: naastenliefde, oog voor en betrokkenheid op elkaar.  
  • Gemeenschapszin: er is sprake van onderlinge verbondenheid. Iedereen doet er toe en verbindt zich aan het gemeenschappelijke doel. We zijn dienstbaar aan elkaar en leren met en van elkaar (i.t.t. individualisme)  
  • Waardering: we tonen vanuit een pure houding waardering naar kinderen, collega's, ouders
  • Vakmanschap: we houden onze zaag scherp door te blijven leren (in ons vak) en zijn aanspreekbaar op ons handelen.